Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. In de MR praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie.

Wie zitten er in de MR?

Er zijn acht zetels beschikbaar in de MR: vier ouders en vier teamleden.

De oudergeleding bestaat uit:

 • Sanne van Opstal
 • Bart van de Brand
 • Kelly Klaassens
 • Mirjam van Griensven

De personeelsgeleding bestaat uit:

 • Nico Hasenbalg (voorzitter)
 • Marly van Oorschot
 • Denise van Oirschot
 • Anja Stijntjes

Bij voldoende kandidaten bepalen verkiezingen wie een plaats krijgt in de MR. De zittingsduur is drie jaar. Na deze periode kunnen de leden van de MR zich herkiesbaar stellen.

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid heeft.

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

 • Verbeteringen in het onderwijs;
 • De besteding van geld en gebouwen;
 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
 • Samenwerking met kinderopvangorganisaties;
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • Beleid van de school;
 • Veiligheid (in en rond de school).

Jaarverslag MR

Het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 kunt u hier downloaden. In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de behandelde onderwerpen van het afgelopen schooljaar.

Meer informatie

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken, ongeveer 8 keer per schooljaar.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel worden bijgewoond.

Klik hier voor de agenda en notulen van de MR.

Heeft u vragen of wilt u eens een vergadering bijwonen, neem dan gerust contact op met één van de MR leden of mail naar heydonck.mr@bestonderwijs.nl.

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl